کمک نقدی به تومان

کمک‌های نقدی در سامانه‌ی نیکی یار، با واحد ‘تومان’ می‌باشد و توانمندان هنگام واریز به این نکته دقت دارند.

ممکن نبودن برگرداندن وجه

در صورت واریز اشتباه مبلغ، به هیچ وجه امکان درخواست برای استرداد پول وجود ندارد و وجه، عودت داده نخواهد شد.

دریافت نکردن کارمزد

نیکی یار در ازای کمک شما، هیچ کارمزدی دریافت نمی‌کند.

استفتاء از مراجع تقلید

طبق استفتاء سایه از مراجع تقلید، کمک‌های نقدی و غیرنقدی شما به عنوان صدقه به نیازمندان سادات هم اهدا می‌شود و در این زمینه تفاوتی بین سادات و غیرسادات نیست. (مراجع تقلیدی که از ایشان استفتاء شده عبارتند از آیات‌ عظام سیستانی، نوری همدانی، سبحانی، مکارم شیرازی، سیدعلی خامنه‌ای، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی، علوی گرگانی)