گام به گام تا خلاقیت روستایی

در اکوسیستم های اقتصاد منطقه ای، روستا ها نقش موثر و مهمی دارند و همچنین ظرفیت های بسیاری نیز در روستا ها به منظور ایجاد ارزش وجود دارد. دستیابی به این ظرفیت ها به جهت گیری و امور خلاقانه و تفکر خلاقیت محور احتیاج دارد. به همین خاطر لازم است که به خلاقیت روستایی به عنوان امری مهم و […]