کنترل کرونا با سعی و همدلی مردم و مسئولین!

امروزه وزارت بین المللی بهداشت در کل جهان به دنبال تشخیص، ردیابی و کنترل ویروس جدیدی از مجموعه ویروس کرونا به اسم COVID-19 است. این ویروس همچنان در حال مبتلا کردن مردم در کشور چین و گسترش در سرزمین های دیگر جهان است. این مدل ویروس کرونا در کشور ما نیز در حال پخش شدن […]