پویش حمایت و قدردانی از کادر درمان

پویش حمایت و قدردانی از کادر درمان

کادر درمان این روزها همچون فرشتگان زمینی هستند و همچون خدایان روی زمین ما را دوباره خلق می‌کنند و به ما زندگی می‌بخشند. کادر درمان که امروز به آن‌ها قهرمانان سلامت می‌گویند. الگوی ما همیشه قهرمانان تاریخ نیستند، تاریخ امروز ما قهرمانانی مثل کادر درمان ایرانی دارد که با درایت، با فکر، با از خودگذشتگی […]